Algemene voorwaarden

Van: Martin Meijer Used Amusement Rides B.V.
Gevestigd te: Lage Brink 19, 7317BD te Apeldoorn, Nederland.
In deze voorwaarden wordt met UAR bedoeld Martin Meijer Used Amusement Rides B.V.

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij UAR als partij is betrokken, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of anderszins blijkt dat partijen deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk terzijde hebben gesteld. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door UAR uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
  • 1.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 2. Aanbiedingen en offertes
  • 2.1 De door UAR gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer de afnemer de offerte voor akkoord heeft geretourneerd en UAR de opdracht aan de afnemer heeft bevestigd. Een overeenkomst komt ook tot stand wanneer UAR uitvoering geeft aan een door de afnemer geretourneerde offerte of aanbieding. Niettemin heeft UAR het recht een overeenkomst met een potentiële afnemer om een voor UAR gegronde reden te weigeren.
  • 2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden en geoffreerde goederen, gebruikte goederen en geen nieuwe. Aanbiedingen en offertes ter zake van gebruikte goederen worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze goederen op het moment van levering nog compleet in bezit zijn van UAR. Wanneer de aangeboden of geoffreerde zaken op het moment van levering geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan of incompleet geraakt, verkocht en geleverd aan een derde, is UAR gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels een tot de afnemer gerichte schriftelijke verklaring, zonder dat UAR gehouden is tot vergoeding van enigerlei vorm van schadevergoeding. Wanneer UAR de overeenkomst ontbindt is zij gehouden aan de afnemer terug te betalen hetgeen deze eventueel als vooruitbetaling heeft voldaan na aftrek van door UAR gemaakte kosten en/of schades
  • 2.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen UAR niet binden. Eventuele specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Meer in het bijzonder, mededelingen over bouwjaar en andere bijzonderheden of geleverde goederen worden gedaan naar beste weten, zonder dat UAR voor de juistheid daarvan kan in staan.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  • 3.1 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan UAR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan UAR worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan UAR zijn verstrekt, heeft UAR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  • 3.2 UAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat UAR is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor UAR bekend was.
  • 3.3 Afnemer vrijwaart UAR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
  • 3.4 Afnemer is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 4. Prijs en betaling
  • 4.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de in een offerte of aanbieding vermeldde prijzen gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, transportkosten alsmede belastingen en heffingen die door de overheid worden opgelegd ter zake de levering en/of het vervoer. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  • 4.2 Indien de afnemer buiten Nederland is gevestigd en in de overeenkomst tevens zijn begrepen de kosten van transport en verzekering, komen de verzekeringspenningen in de plaats van het gekochte indien het verkochte na aflevering geheel of gedeeltelijk tenietgaat.
  • 4.3 Tenzij betaling vooraf is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum. Betaling dient ineens plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij in rechte is vast komen te staan dat aan de afnemer een recht op compensatie of opschorting toekomt op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van UAR.
  • 4.4 Afnemers gevestigd buiten Nederland dienen altijd vóór aflevering te betalen. UAR is gerechtigd leveranties op te houden zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan, zonder gehoudenheid tot enigerlei vorm van schadevergoeding of compensatie aan de afnemer. Wanneer goederen niet kunnen worden afgeleverd omdat de afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet zal UAR de goederen voor rekening en risico van de afnemer opslaan. De kosten van opslag komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
  • 4.5 Indien de afnemer na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met afname of betaling is UAR gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de goederen aan een derde te verkopen en /of te verhuren en/of te leveren. De daarmee gemoeide kosten en/of winstderving komen volledig voor rekening van de afnemer. UAR is gerechtigd deze kosten en/of winstderving te compenseren met al hetgeen zij van de afnemer onder zich heeft, ongeacht de bestemming van de ontvangen bedragen.
  • 4.6 Indien de afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen is UAR gerechtigd zowel voor als na levering zekerheid te verlangen van de afnemer. Indien de door UAR verlangde zekerheid niet of niet tijdig wordt gesteld is zij gerechtigd naar keuze haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle hieruit voor UAR voortvloeiende schade en winstderving komt volledig voor rekening van de afnemer.
  • 4.7 Indien de afnemer niet binnen dertig dagen na factuurdatum tegen een factuur protesteert, wordt deze geacht door de afnemer te zijn aanvaard.
  • 4.8 Indien de afnemer ondanks aanmaningen sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, is UAR gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat daardoor de verplichtingen van de afnemer worden opgeschort.
  • 4.9 Indien tussen partijen betaling in termijnen is overeengekomen dient de afnemer aan UAR een automatische incassomachtiging te verstrekken. Wordt een incasso gestorneerd of geweigerd dan is de afnemer dadelijk en zonder nadere in gebreke stelling in verzuim. Ingeval van niet tijdige betaling van termijnen of stornering, vervalt het recht op betaling in termijnen en is de afnemer dadelijk de (resterende) hoofdsom verschuldigd.
  • 4.10 Wanneer afnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn zoals weergegeven op de factuur heeft voldaan aan haar verplichting, is afnemer in verzuim. Vanaf de datum dat afnemer in verzuim is, zal UAR zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Indien UAR meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van afnemer.
  • 4.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van UAR op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Alle door UAR geleverde goederen blijven haar eigendom totdat deze volledig door de afnemer zijn voldaan. Betalingen strekken eerst in mindering op (incasso-) kosten, winstderving en rente en strekken eerst dan in mindering op de hoofdsom. Is bij een transactie een veelheid aan goederen geleverd dan gaat de eigendom van alle geleverde goederen tezamen eerst op de afnemer over, wanneer de factuur voor de gehele leverantie integraal is voldaan.
 1. Levering 
  • 5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats UAR. Vanaf het moment van (af-)levering zijn de goederen volledig voor risico van de afnemer.
  • 5.2 De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
  • 5.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Een en ander laat onverlet de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten.
  • 5.4 Indien de afnemer buiten Nederland verblijft worden de goederen geacht te zijn geleverd vanaf het moment dat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd. Indien de goederen worden bezorgd door UAR of een externe vervoerder is UAR, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • 5.5 Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. UAR behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
  • 5.6 UAR verbindt zich jegens afnemer om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 2. Levertijd 
  • 6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer UAR dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Eerst na schriftelijke in gebreke stelling kan UAR in verzuim komen. UAR komt niet in verzuim wanneer de niet of niet tijdige aflevering een gevolg is van omstandigheden die niet voor haar risico komen, zijnde overmachtsituaties. Niet voor risico van UAR komt het niet (meer) voorhanden zijn van het voorwerp van overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor.
 3. Deelleveringen 
  • 7.1 Het is UAR toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is UAR bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Installatie
  • 8.1 Indien overeengekomen, wordt een geleverde of verhuurde machine voor rekening van de afnemer/huurder op locatie door UAR of een door haar ingeschakelde derde geïnstalleerd.
  • 8.2 UAR dan wel door haar ingeschakelde derden dienen op de overeengekomen data en tijden toegang te krijgen de locatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is UAR gerechtigd om de installatiewerkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
  • 8.3 De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van UAR opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van afnemer/huurder.
  • 8.4 De installatie is beperkt tot het in werking stellen en afregelen van de machine. De afnemer/ huurder dient ervoor zorg te dragen dat de machine op de gewenste plek is opgebouwd en dat alle hulpmiddelen waaronder elektra etc. aanwezig en op de juiste plaatsen gemonteerd zijn. UAR is niet aansprakelijk voor het ontbreken van noodzakelijke hulpmiddelen.
  • 8.5 Indien een reeds geplande afspraak door afnemer wordt geannuleerd vanaf 48uur tot de aanvangsdatum, is UAR gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, in rekening te brengen bij afnemer.
 5. Garantie
  • 9.1 Garantie op de verkochte/verhuurde zaken is uitgesloten.
 6. Gebreken; klachttermijnen 
  • 10.1 De goederen worden verkocht of verhuurd voetstoots en in de staat waarin deze zich bevinden ten tijde dat de overeenkomst werd gesloten. UAR staat er niet voor in dat het verkochte of gehuurde beantwoordt aan de door de afnemer gewenste kwaliteit. Indien de huurder of afnemer daarover meer zekerheid wenst dient deze voor het sluiten van de overeenkomst voor eigen rekening een onderzoek daarnaar in te stellen.
  • 10.2 Bij aflevering dienst de afnemer/huurder te onderzoeken of het geleverde beantwoord aan de overeenkomst. Afwijkingen of gebreken ten opzichte van het tijdstip dat de overeenkomst werd gesloten, dienen binnen twee dagen na aflevering aan UAR te worden gemeld. Na deze termijn vervalt het recht een beroep te doen op deze gebreken of afwijkingen.
  • 10.3 UAR garandeert uitsluitend dat de goederen op het moment van levering functioneren overeenkomstig het doel.
  • 10.4 Afnemers van zowel binnen als buiten Nederland nemen de goederen af in de staat waarin deze zich bevinden bij aflevering. Voor aflevering dient de afnemer zelf te (laten) onderzoeken of het gekochte deugdelijk functioneert. Na aflevering geconstateerde gebreken komen geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 7. Beperking aansprakelijkheid
  • 11.1 Indien het uitvoeren van de overeenkomst door UAR leidt tot aansprakelijkheid van UAR jegens afnemer, huurder of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door UAR in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van UAR is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  • 11.2 UAR is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde/verhuurde zaken is uitgesloten.
  • 11.3 UAR is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van de geleverde/verhuurde zaak. UAR levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door afnemer/huurder nageleefd dienen te worden.
  • 11.4 Alle aanspraken van afnemer wegens tekortschieten aan de zijde van UAR vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij UAR binnen een jaar nadat afnemer c.q. binnen 14 dagen nadat huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van afnemer/verhuurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de overeenkomst.
 1. Verhuur van goederen 
  • 12.1 Indien de afnemer goederen huurt gelden de volgende aanvullende bepalingen.
  • 12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de verhuurde goederen gebruikte goederen. Bij het ter beschikking stellen van het gehuurde dient de huurder het gehuurde onmiddellijk te inspecteren op deugdelijkheid en volledigheid. Klachten hieromtrent worden uitsluitend gehonoreerd indien daarover binnen 24 uur na ter beschikking stelling is geklaagd bij UAR.
  • 12.3 Voor aanvang van de huurovereenkomst is de huurder een waarborgsom verschuldigd welke overeenkomt met 10% van de waarde van het gehuurde, te bepalen door UAR. De waarborgsom wordt terugbetaald aan het einde van de huurperiode en dient tot zekerheid dat het gehuurde in deugdelijke staat wordt geretourneerd. In geen geval mag de waarborgsom worden gebruikt ter voldoening van enige huurtermijn.
  • 12.4 De huurprijs wordt bij aanvang van de huurovereenkomst bepaald. Wanneer de huurovereenkomst geldt voor een periode langer dan een kalenderjaar, dan is UAR gerechtigd de huurprijs na ommekomst van elke periode van 12 maanden te verhogen met een percentage dat overeenkomt met de wettelijke rente ten tijde dat de huurprijs kan worden herzien.
  • 12.5 De huurder dient het gehuurde steeds als een goed huisvader zelf te gebruiken en is aansprakelijk voor ondeskundig gebruik, verlies en diefstal. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Voor zover mogelijk dient de huurder zich tegen de risico’s te verzekeren. Ingeval van verlies of diefstal komen de verzekeringspenningen in de plaats van het gehuurde en is UAR ten opzichte van deze schade gesubrogeerd in de rechten van de afnemer ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij.
  • 12.6 Het is aan huurder verboden het gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UAR.
  • 12.7 Doorverhuur is verboden tenzij huurder expliciet schriftelijk toestemming van UAR heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden.
  • 12.8 Indien zich een calamiteit voordoet met het gehuurde, of derden op het gehuurde beslag hebben gelegd of anderszins bezwarende rechten of aanspraken pretenderen is de huurder gehouden UAR dadelijk op de hoogte te stellen.
  • 12.9 Indien niet anders is overeengekomen komt het dagelijks onderhoud van het gehuurde geheel voor rekening van de huurder, tenzij sprake is van onderhoud dat noodzakelijk is tot instandhouding van het gehuurde. In dat geval is UAR gerechtigd te bepalen op welke wijze reparatie plaats vindt en indien de kosten van de reparatie in verhouding tot de waarde van het gehuurde naar het oordeel van UAR onevenredig hoog zijn, is UAR gerechtigd het gehuurde terug te halen zonder gehoudenheid een vervangende machine te leveren. De huurovereenkomst eindigt dan op het moment dat de huurder het gebrek bij UAR heeft gemeld. Gedurende de periode dat de huurder ten gevolge van een gebrek dat voor risico van UAR komt geen gebruik kan maken van het gehuurde, heeft hij geen recht op vergoeding van schade doch vervalt uitsluitend voor die periode slechts de verplichting tot betaling van huurpenningen.
  • 12.10 Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het goed terug te brengen in de staat zoals het werd afgeleverd, tenzij de duur van de huurovereenkomst van dien aard is geweest dat redelijkerwijs van de huurder niet kan worden verlangd het gehuurde in dezelfde staat terug te brengen in dat geval geldt dat de huurder het gehuurde- alle omstandigheden in aanmerking nemend- in redelijke staat dient terug te bezorgen. Bij verschil van mening hierover wijzen partijen onderling- en bij gebreke van onderlinge overeenstemming, op verzoek van de meest gerede partij door deze aangezochte voorzitter van de kamer van koophandel – een bindend adviseur aan die tussen partijen bindend uitspraak zal doen. De bindend adviseur bepaalt ook wie van partijen het voorschot en uiteindelijk ook zijn volledige kosten moet betalen.
  • 12.11 De huurovereenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum tenzij anders is overeengekomen.
  • 12.12 Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder aan de verhuurder een boete verschuldigd gelijk aan 50% van de over de resterende looptijd verschuldigde huursom. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling geldt de huurovereenkomst als van rechtswege ontbonden en dient het gehuurde terstond aan UAR te worden geretourneerd, onverkort haar aanspraken uit hoofde van de gesloten huurovereenkomst.
  • 12.13 Bij het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde schoon terug te bezorgen op de werkplaats van UAR.
 2. Overmacht
  • 13.1 Een tekortkoming van UAR kan haar niet worden toegerekend indien zij verkeert in een toestand van  Onder overmacht wordt tenminste, maar niet limitatief, begrepen: (i) overmacht van toeleveranciers van UAR, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door afnemer/huurder aan UAR zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van UAR en (xi) overige situaties die naar het oordeel van UAR buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  • 13.2 In geval van overmacht heeft UAR het recht om binnen (3) drie weken na het ontstaan van de overmacht situatie naar keuze het recht ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder gehoudenheid tot vergoeding van schade en/of winstderving.
 3. Wijziging van de voorwaarden 
  • 14.1 UAR is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. UAR zal de gewijzigde voorwaarden aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 4. Toepasselijk recht en geschillen
  • 15.1 Alle overeenkomsten tussen UAR en contractspartijen worden beheerst door Nederlands Recht.
  • 15.2 Voor zover ter zake niet anders is bepaald dienen alle geschillen te worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar UAR is gevestigd.
  • 15.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Apeldoorn, 27 december 2023

Martin Meijer Used Amusement Rides Inschrijven nieuwsbrief